Uwaga Maturzyści

 

W związku ze zbliżającym się terminem egzaminu maturalnego zamieszczamy "Informację dla zdającego egzamin maturalny w 2020 r.", która zawiera oprócz ważnych terminów wytyczne dotyczące organizacji egzaminu w ZSZiO w Kamiennej Górze.

Bardzo proszę zapoznać się z tym dokumentem. Nieprzestrzeganie zaleceń i terminów w nim zawartych może skutkować niedopuszczeniem do egzaminu lub jego przerwaniem i unieważnieniem.

 

Informacja dla zdającego egzamin maturalny w 2020 r.

 Regulamin do sprawdzianu sprawności fizycznej

Regulamin do sprawdzianu sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum technik logistyk
z innowacją pedagogiczną logistyka w wojskowości
w ZSZiO Kamiennej Górze na rok szkolny 2020/2021

 

Regulamin do sprawdzianu sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum technik logistyk

Oświadczenie test sprawności fizycznejZmiana terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z § 11b ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), 

postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Wobec powyższego, nie obowiązują terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 określone w Zarządzeniu  Nr 4/2020 oraz w Zarządzeniu Nr 5/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów
w najbliższym czasie zostaną podane do publicznej wiadomości.INFORMACJA

Zajęcia szkolne w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2o.03.2020r są nadal zawieszone na okres od 26 marca do 10 kwietnia br.

Od 25 marca br. do 10 kwietnia br., zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, szkoła zaczyna realizować swoje zadania z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Udział uczniów  w tej formie zajęć jest obowiązkowy.
[więcej informacji: strona Ministerstwa Edukacji Narodowej].

Zasady tego nauczania reguluje Zarządzenie nr 16/2019/2020 z dnia 25.03.2020 r. Dyrektora ZSZiO w Kamiennej Górze w sprawie ograniczenia funkcjonowania ZSZiO w Kamiennej Górze, które polega na dalszym zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej od 26 marca do 10 kwietnia 2020r. i realizowania w tym okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz ustalenia zasad  realizowania tych zadań, zgodnie
z Zarządzeniem Dyrektora ZSZiO w Kamiennej Górze.

Uwaga !!!

W dniach 25.03. – 10.04.2020 r. zajęcia w szkole są nadal zawieszone. Wejście na teren szkoły dla osób niebędących pracownikami jest zabronione.


W razie konieczności prosimy o kontakt telefoniczny:

1.     756450193 (sekretariat dyrektora)

2.     756450200 (sekretariat uczniowski) 

 lub mailowo : zszio@kamienna-gora.plUWAGA ZDAJĄCY EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI ZIMOWEJ (STYCZEŃ) 2020

 

Osoby, które przystąpiły do egzaminu zawodowego w sesji zimowej (styczniowej) 2020 roku i nie zaliczyły egzaminu/egzaminów mają możliwość przystąpić do poprawy tego egzaminu/tych egzaminów jeszcze w sesji najbliższej – czerwiec 2020 r.

 

Warunkiem jest złożenie odpowiedniej deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2020 r.

 

Deklaracje należy składać on-line przesyłając na adres e-mail szkoły: zszio@kamienna-gora.pl skan wypełnionej i podpisanej deklaracji lub wyraźne, czytelne jej zdjęcie.

 

Druk deklaracji można znaleźć na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu:

www.oke.wroc.pl  (należy wypełnić wszystkie wymagane pola) lub skorzystać z częściowo wypełnionych druków zamieszczonych pod odsyłaczami poniżej, które należy uzupełnić o dane osobowo-adresowe i podpisać.

 

Deklaracje – pobierz


 

 

 « Nowsze 1 3 4 5 6 7 8 9 94 95