Data dodania: 2016-11-28

 Kamienna Góra 28.11.2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU

Zamawiający, w związku z przetargiem nieograniczonym ogłoszonym w dniu   04 .11.2016 r. na "Świadczenie usługi sprzątania w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w  Kamiennej Górze przy ul.  Traugutta 2, informuje, że wpłynęło13 ofert z tego 10 ofert spełniało kryteria 3 zostały wykluczone a następnie odrzucone. Po złożeniu zastrzeżeń co do odrzucenia ofert przez Pana Bogumiła Fałkowskiego Przedsiębiorstwo Handlowe, ul. Krasińskiego 82 u, lok 17, 74-101 Gryfino, Zamawiający uznał zastrzeżenia za zasadne i z art. 26 ust. 3. w zw z art. 25 ust. 1 prawo zamówień publicznych wezwał oferentów do uzupełnienia dokumentów. Komisja przetargowa ponownie przebadała oferty w wyniku czego 11 spełniło kryteria o następujących kwotach i punktacji:Nr

oferty

Nazwa firmy, adres

Kwota zł brutto

Liczba pkt

1.

CLAR SYSTEM,CLAR SERWIS,SOLCOM-BAYARD

ul.Janickiego 20B, 60-542 Poznań

177.710,40

81,66

2.

CZYŚCIOSZEK

ul.Leśna 44D/3, 59-800 Lubań

360.762,12

32,84

3

MEGA-COR ul.Kusocińskiego 10/2  59-920 Bogatynia

139.371,30

100

4.

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Usługowe Sp z.o.o

ul. Boczna 2, 50-502  Wrocław

221.320,92

68,53

5.

PIAST GROUP Sp z o.o.

ul. Jaworzyńska  67, 59-220 Legnica

312.543,00

52,90

6.

SPARTAN 24 Sp z.o.o AMAZONKA

ul. Górna 15, 58-310 Szczawno Zdrój

444.030,00

31,68

7.

Przedsiębiorstwo Usługowe "JAREX" Sp z o.o

ul. Okólna 1A

59-220 Legnica

278.955,82

57,47

8.

Przedsiębiorstwo Handlowe

Bogumił Fałkowski

ul. Krasińskiego 82u lok 17

74-101 gryfino

156.000.00

75,93

10.

ABC-Service Sp.J.

 ul. Noskowskiego 3/98

58-500 Jelenia Góra

337.522,24

50,10

11.

IMPEL CLEANING Sp.z o.

  ul.Ślężna 11, 53-111 Wrocław

162.580,00

87,87

12.

PPHU OSKAR

ul. Siemianicka 57

55-120 Oborniki Śląskie

206.811,47

72,28

 

 Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył 150.000,00 zł brutto.

W wyniku oceny złożonych ofert wybrano ofertę firmy: MEGA-COR ul.Kusocińskiego 10/24  59-920 Bogatynia. Kwota oferty brutto 139.371,30 zł brutto. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy tj: 100 pkt.

Podpisanie umowy nastąpi 08.12.2016 r. w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w  Kamiennej Górze przy ul.  Traugutta 2. sekretariat szkoły.

 

Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3. w zw z art. 25 ust. 1 prawo zamówień publicznych, wezwał oferentów EUROCITY RECYKLING, POLAND Sp z o.o., Plac Solny 14 lok 3, 50-062 Wrocław oraz  ECO-TRICK,  Rybnica Leśna 49, 58-350 Mieroszów, do uzupełnienia dokumentów. W związku z tym, że w wyznaczonym czasie nie wpłynęły dokumenty potwierdzające spełnienia warunku w postępowaniu oferty te zostały odrzucone.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Cz. I pkt 8 ,ppkt 8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące : 8.1.2 Posiadania wiedzy    i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, co najmniej jedno zamówienie podobne; za zamówienie podobne Zamawiający uważa usługi odpowiadające usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia.

Ppkt 8.2 siwz Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Zgodnie z pkt 9 siwz, Wykonawcy mieli dostarczyć dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W wyniku oceny ofert komisja stwierdziła brak dokumentów odnośnie ppkt 9.1.2 siwz tj: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie - wzór: Dokument 3.

 

Uzasadnienie prawne: art . 24 ust. 2 pkt 4 prawo zamowień publicznych. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, ktorzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykluczonego uznaje się za odrzuconą.