Data dodania: 2016-11-14

                                                                  Wyjaśnienie

 

         Dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu umowy w przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usługi sprzątania w zespole Szkół Zawodowych                           i Ogólnokształcących wraz z salą sportową w Kamiennej Górze.

 

 

1.                  Kary umowne nie są rażąco wygórowane i nie ulegną zmianie.

 

2.                  Zgodnie z postanowieniami Cz. I pkt 7 ppkt 7.1 siwz, termin wykonania zamówienia został ustalony jako okres od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r. W myśl pkt 16 pkt 16.1 siwz, ceną oferty jest cena brutto wymieniona w Część II Formularz oferty,pkt 4. pkt 16.2 cena oferty nie będzie podlegała zmianom w okresie realizacji umowy. Pkt 16.5 cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz obejmować koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami i wymaganiami realizacji przedmiotu zmówienia.  W tych warunkach mając na uwadze wejście w dniu 17 sierpnia 2016 r. art 7 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016 poz 1265), to na wykonawcy ciąży obowiązek przygotowania oferty, uwzględniającej wysokość obowiązyjących od dnia 01.stycznia 2017 r. stawek minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej płacy z 1 roboczogodzinę pracy.

    W tych okolicznościach Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia głównego" o wartość dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej".

 

3.                  Zgodnie z przepisem art.90 ust.1 prawo zamówień publicznych jeżeli Zamawiający poweźmie w wątpliwość w kwestii ustalenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy, który złożył ofertę o udzielenie odpowiednich wyjaśnień.

 

4.                  Zgodnie z postanowieniami Cz I pkt 16.5 siwz,cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz obejmować koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami i wymaganiami realizacji przedmiotu zmówienia, oraz postanowieniami pkt 7.1siwz termin wykonania zamówieniaod 02.01.2017 r do31.12.2017 r.Wykonawca powinien skalkulować ofertę uwzględniającą obowiązujące na dzień usługi koszty.