Data dodania: 2016-11-04

Kamienna Góra, 04.11.2016 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400), przy ul. Traugutta 2, ogłasza:

przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony zgodnie z  ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – z poźn. zmianami), na:

Świadczenie usługi sprzątania w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących wraz z salą sportową.

 

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.zszio-kg.edu.pl
 2. Specyfikację można także uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pok. 1, sala sportowa.
 3. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi sprzątania”
 4. Nazwa i kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:
 5. 74700000-1 usługi sprzątające
 6. 74760000-4 usługi sprzątania pomieszczeń szkolnych

     Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i że odpowiednio skalkulował cenę oferty.      W wynagrodzenie Wykonawcy muszą być wkalkulowane wszelkie wydatki niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 3. Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2017 do 31.12. 2017 r.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia a w szczególności:
   1. wykonali należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego zamówienia co najmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze i wartości.
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

                      Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 1. Zamawiający nie żąda od Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wniesienia wadium.
 2. Kryterium oceny ofert jest: cena (brutto) -  85% 
  Doświadczenie - 15%
 3. Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w           Kamiennej Górze przy ul.           Traugutta 2, sekretariat szkoły lub listownie na adres Zamawiającego. Termin składania ofert upływa 15.11.2016  r., o godz. 11:30
 4. Składający ofertę jest nią związany od upływu terminu składania ofert przez 30dni.
 5. Niniejsze zamówienie nie jest związane z koniecznością zawarcia umowy ramowej ani z zamiarem ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, ani też z wyborem najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Dyrektor
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

Mariola Jaciuk

                                                                                             

 

SIWZ